Zamówienie Publiczne ZRP 1/2012

Zamówienie Publiczne ZRP 1/2012

2012-07-09  Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie informuje, że podpisana została umowa nr ZRP 1/2012 z Wykonawcą: Piotr Kuc działającym pod firmą : Piotr Kuc Inwestycje Kapitałowe „PROFIT”,    32—080 Bolechowice, Ul. Jurajska 227 na wykonanie czynności obsługi ratownika na pływalni OSR w Zabierzowie, w  ramach uzupełnienia  usług obsługi ratownika  wynikających z umowy nr ZRP 2/2010.

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, spełnia wymogi zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Uzasadnienie:

Nowelizacja przepisów o bezpieczeństwie osób kąpiących się skutkuje koniecznością zwiększenia obsady ratowników na pływalni Zamawiającego. Usługi dyżurów ratowniczych są objęte zamówieniem publicznym nr ZRP 2/2010, którego wartość nie pozwala na sfinansowanie zwiększonej  obsady ratowników – zachodzi zatem konieczność udzielenia w tym zakresie dodatkowego zamówienia publicznego.                                                                                                                            Zamawiający udziela tegoż zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  „Prawo zamówień publicznych”, ponieważ w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  nr ZRP 2/2010 przewidział taką możliwość; nie upłynął jeszcze okres 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego; zamawiane usługi stanowią nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i podlegają powtórzeniu tego samego rodzaju przedmiotu zamówienia, zaś zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego .