I DIAMANT AQUATLON – Zabierzów dnia 27.06.2014

I DIAMANT AQUATLON – Zabierzów dnia 27.06.2014

 

rr

I Diamant Aquatlon- Zabierzów

27.06.2014r (piątek)

Co to jest aquatlon?

Aquatlon to odmiana triathlonu. Zawodnicy kolejno: pływają i biegną, bądź biegną, pływają i jeszcze raz biegną

(nie ma kolarstwa).

W aquathlonie nie ma oficjalnie ustalonych dystansów. Przykładowym dystansem w aquatlonie może być 1 km

pływania i 5 km biegu lub 2,5 km biegu, 1 km pływania i 2,5 km biegu.

Regulamin zawodów w aquathlonie

CEL:

Upowszechnienie aquathlonu, pływania i biegania wśród dzieci i młodzieży jako wszechstronnej formy ruchu.

Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabierzowa i okolic.

Zdrowe i bezpieczne wakacje, przeciwdziałanie zagrożeniom podczas wakacji, udzielanie pierwszej pomocy.

ORGANIZATORZY:

Szkoła Pływania RAK- swimsport, UKP Kmita Zabierzów

KIEROWNICTWO ZAWODÓW :

Artur Czerwiec

Grzegorz Mytnik

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:

Aneta. Jankowska

SPONSORZY :

Diamant- Michał Kruk.

Jabra- Tomasz Pietruszka

GG Media – Krzysztof Greniewicz

FoodCare Zabierzów

Cortez- Piotr Urbanik

dobrytriathlon.pl – Jakub Lenczowski

ORGANY WSPIERAJĄCE :

Osrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie

BIURO I MIEJSCE ZAWODÓW:

Osrodek sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a, 32-080 Zabierzow

Tel. Artur Czerwiec 509536643 email plywanie@rak-swimsport.pl

Kategorie wiekowe i dystanse w Aquatlonie w podziale na dziewczęta i chłopcy:

1. 7 lat i młodsi /25m pływania i 100m biegu

2. 8-9 lat /25m pływania i 200m biegu

3. 10-11 lat /50m pływania i 400m biegu

4. 12-13 lat /100m pływania i 800m biegu

5. 14-15 lat /200m pływania i 1500m biegu

6. 16 lat i starsi /400m plywani i 2000m biegu

KONKURENCJE:

Dystans pływacki odbędzie sie na pływalni OSR Zabierzow ul. Kolejowa 15a

Dystans biegowy odbędzie sie na boisku sportowym przyległym do pływalni.

KLASYFIKACJA:

Wynik końcowy to łączny czas z pływania i biegu. Zawodnicy po konkurencji plywackiej bedą startować do

drugiej konkurencji z bonifikatami czasowymi wypracowanymi z z konkurencji pływania.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia wyłącznie przez email: plywanie@rak-swimsport.pl do dnia 23.06.2014r (poniedziałek) do godziny

24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane po dokonaniu opłaty startowej 50zl.

OPLATY:

Opłata startowa wynosi 10zł dla dzieci z terenów gminy Zabierzów, szkółki plywackiej RAK- swimsport, UKP

Kmita Zabierzów oraz 20zl dla osob spoza gminy Zabierzów i winna być wniesiona do dnia 23.06.2014r w

biurze zawodow lub przelewem na konto: KBS- 86 8591 0007 0030 0157 4401 0001, decyduje data wpływu.

Opłata startowa po tym terminie wynosi 50 zl.

PATRONAT MEDIALNY:

Dziennik Polski, Goniec, Z nad Rudawy

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do zawodów będą dopuszczone osoby zdrowe. Po podpisaniu przez siebie lub rodzica/ prawnego opiekuna

oświadczenia o stanie zdrowia oraz osoby, które uiściła opłatę startową zgodna z regulaminem.

NAGRODY:

Dla wszystkich uczestników pamiątkowy medal oraz pakiet startowy składający sie z napoju, pączka, owoca,

talonu na grilla.

Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych, w podziale na dziewczęta i chłopców pamiątkowe

statuetki oraz nagrody rzeczowe. Minimalna liczba osob w kategorii to 6 osób. W przypadku mniejszej liczby

uczestników zawody nie odbędą sie dla danej kategorii.

Wsród wszystkich startujących na końcu zawodów zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki oraz nagroda

główna, zestaw walizek podróżnych. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty odbiór podczas losowania. W

miarę pozyskiwania sponsorów ilość nagrod może sie zwiekszyć.

UWAGI:

Zawody odbędą sie z zabezpieczenie ratowników WOPR oraz ratownika medycznego.

Pomiar czasu ręczny.

ORIENTACYJNY PROGRAM ZAWODÓW:

Piątek 27.06:

14.30 obowiązkowa odprawa techniczna przed zawodami na sali gimnastycznejw OSR Zabierzów dla

startujących i opiekunów

15.00 rozgrzewka w wodzie

15.20 otwarcie oficjalne części plywackiej

15.30 start dystans pływacki w podziale na kategorie wiekowe.

16.30 zakończenie konkurencji pływania i ogłoszenie wyników

17.00 start dystans biegowy w podziale na kategorie wiekowe i miejsca

18.00 oficjalne wyniki po konkurencji biegowej

18.30 dekoracje zwycięzców

19.00 losowanie nagrod

19.15 zakończenie sezonu pływackiego dla Szkółki Plywackiej rak- swimsport i UKP Kmita Zabierzów okolice

grilla.

*Podczas trwania zawodow bedzie uruchomiony dla wszystkich kibiców grill bar oraz stoisko z gorącymi i

zimnymi napojami, stoisko sportowe.

*wyniki po pływaniu beda wywieszone na tablicach korkowych przy wyjściu z pływalni oraz na boisku

piłkarskim.

*Program minutowy zawodów może ulec zmianie po weryfikacji i zostanie podany na odprawie technicznej

Oświadczenie uczestnika lub opiekuna uczestnika o braku przeciwwskazań do wzięcia

udziału w:

“I Diamant Aquatlon- Zabierzów 2014r”

w dniu 27 czerwiec 2014 na Ośrodku Sportowo -Rekreacyjnym w Zabierzowie

…………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego oświadczenie oraz imię dziecka)

………………………………………………………………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/ zdolna do udziału w zawodach Aquatlonowych

(pływanie i bieg), nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi

uczestniczenie w nich oraz startuję na własną odpowiedzialność.

Zapoznałem / zapoznałam / się z regulaminem zawodów, a w szczególności z informacją iż

organizator jak również właściciel obiektu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za

ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas zawodów wynikające z winy uczestnika.

…………………………………….. …………………………………………………………..

miejscowość i data podpis osoby pełnoletniej lub opiekuna

prawnego osoby niepełnoletniej