Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

         

Informacja o wyniku postępowania (zapytania ofertowego)

Dotyczy: Zapytanie ofertowe z dnia 9.07.2019

Przedmiot: Usługa polegająca na prowadzeniu lekcji nauki i doskonalenia pływania dla grup szkolnych organizowanych przez OSR Zabierzów.

Zapytanie ofertowe było umieszczone na stronie www.osrzabierzow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Złożono 1 ofertę – Krystian Frankiewicz – Usługi Sportowe,  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 25/60, NIP: 817 170 22 10

Cena oferty: 25 zł brutto/godzina lekcyjna.

Wybrano ofertę Krystian Frankiewicz – Usługi Sportowe, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 25/60, NIP: 817 170 22 10

 

 

 

                                                                                                                                          Zabierzów, 09.07.2019

 

 

 

Gmina Zabierzów, 32-080 Zabierzów,

Rynek 1, NIP – 676-17-06-490 działająca przez

Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie,

 1. Kolejowa 15a reprezentowany przez

Dyrektora –  Adama Lissa na podstawie

pełnomocnictwa nr 84/2013 Wójta Gminy Zabierzów

 z dnia 12.09.2013

Tel. 012 285 12 00, 012 285 11 54

www.osrzabierzow.pl

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Zabierzów, 32-080 Zabierzów, Rynek 1, NIP – 676-17-06-490 działająca przez :

Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15a  reprezentowany przez Dyrektora –  Adama Lissa na podstawie pełnomocnictwa nr 84/2013 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12.09.2013

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na prowadzeniu lekcji nauki i doskonalenia pływania dla grup szkolnych zorganizowanych przez OSR Zabierzów.

Ze względu na przewidywaną wartość zamówienia, do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

-Zajęcia będą się odbywać na pływalni Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15a.

-W zależności od liczebności grup Wykonawca zapewni niezbędną ilość trenerów/instruktorów do prowadzenia zajęć (od 1 do 3 instruktorów).

-Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym od godz. 8.30 do godz. 16.

-Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia trenerów/instruktorów do prowadzenia lekcji nauki i doskonalenia pływania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Przewidywana ilość lekcyjnych godzin nauki i doskonalenia pływania w roku szkolnym – ok. 1600

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 03.09.2019 – 25.06.2020

 

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferta powinna być:

– opatrzona pieczątką firmową,

– posiadać datę sporządzenia,

– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

– podpisana przez wykonawcę.

– zawierać proponowaną cenę jednej godziny lekcyjnej nauki pływania

– do oferty należy dołączyć wykaz usług odpowiadających usłudze objętej niniejszym postępowaniem (pod względem rodzaju, ilości godzin i ilości zaangażowanych instruktorów), dalej zwanych „podobnymi usługami” z ostatnich 2 lat

 

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: a.liss@osrzabierzow.pl, poczty na adres OSR Zabierzów 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a, lub też dostarczona osobiście na adres: OSR Zabierzów, ul. Kolejowa 15a do dnia 24.07.2019 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 25.07.2019, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie OSR Zabierzów oraz na stronie internetowej pod adresem www.osrzabierzow.pl oraz BIP
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.osrzabierzow.pl oraz BIP

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 60%

2 – Doświadczenie w realizacji podobnych usług 40% (punktowany jest łączny czas zaangażowania instruktorów, stanowiący iloczyn czasu wykonywania usługi oraz ilości instruktorów)

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Izabela Dymek pod numerem telefonu 784 024 140 oraz adresem email: i.dymek@osrzabierzow.pl

 

 

Adam Liss

dyr. OSR Zabierzów