Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Zabierzów 21.07.2020

 

 

W dniu 17 lipca 2020 r. w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie dokonano otwarcia ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r. na usługę polegającą na prowadzeniu lekcji nauki i doskonalenia pływania dla grup szkolnych zorganizowanych przez OSR Zabierzów.

 

Wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez p. Krystiana Frankiewicza, działającego pod firmą „Krystian Frankiewicz – Usługi Sportowe”, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 25/60. Cena brutto oferowana pierwotnie wynosiła 35 zł za godzinę. Oferta spełniała wszystkie wymogi formalne opisane w pkt IV zapytania i wpłynęła w zakreślonym terminie.

 

Z uwagi na fakt, że cena podana w ofercie jest dla Zamawiającego zbyt wysoka i przekracza kwotę, jaką Zamawiający dysponuje na realizację zamówienia, Zamawiający w dniu 17.07.2020 r. wystąpił do Wykonawcy z propozycją obniżenia ceny – w odpowiedzi Wykonawca w dniu 19.07.2020 r. oświadczył, iż nie może zaoferować niższej ceny i w związku z tym wycofuje złożoną ofertę.

 

W tym stanie rzeczy Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na niemożność zawarcia umowy.

 

Adam Liss, dyr. OSR Zabierzów

Mikołaj Miścicki, radca prawny OSR Zabierzów