ORLIKI 2012

ORLIKI 2012

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ze sztuczną trawą o wymiarach 26 m szerokości i 56 m długości.BOISKO WIELOFUNKCYJNE z nawierzchnią tartanową do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa o wymiarach 15.10 m szerokości i 28.10 m długości. ZAPLECZE SOCJALNE  – 4 ogrzewane szatnie z toaletami i natryskami, 2  toalety z umywalkami.

OBIEKTY CAŁOROCZNE , OŚWIETLANE, MONITOROWANE CAŁODOBOWO.

BOISKA W SZCZYGLICACH ul. Sportowa  
tel. 784 931 908
e-mail: orlikszczyglice@osrzabierzow.pl

REMONT DUŻEGO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

CZYNNE:     

DzieńGodzina
Poniedziałek – Piątek14:00 – 21:30
Sobota, Niedziela13.00 – 20.30

BOISKA W ZABIERZOWIE ul. Szkolna
tel. 795 100 508
e-mail: orlikzabierzow@osrzabierzow.pl

CZYNNE:

DzieńGodzina
Poniedziałek- Piątek14.00 – 21.30
Sobota, Niedziela13.00 – 20.30

TELEFONY CZYNNE W GODZINACH PRACY OBIEKTU W OKRESIE JESIENNO – ZIMOWYM W GODZINACH 15.00 – 21.00

W okresie 01 listopada – 15 marca CZYNNE SĄ TYLKO BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub e-mailem – na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem.

REZERWACJE NA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SĄ PRZYJMOWANE NA CYKLE MIESIĘCZNE z możliwością przedłużenia w przypadku braku innych chętnych na zajmowaną godzinę.

Przed podjęciem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM korzystania z obiektów:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU ORLIK

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż.
 2. Zarządcą obiektu sportowego „Orlik” jest Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15a
 3. W imieniu Zarządcy bezpośrednią opiekę nad obiektem sprawuje animator sportu/gospodarz obiektu
 4. Stadion jest ogólnodostępny, przeznaczony do organizowania zawodów, zajęć sportowych oraz imprez sportowych
 5. Z obiektu można korzystać w godzinach wyznaczonych przez Zarządcę
 6. Kompleks do prowadzenia zajęć sportowych jest czynny od pon – pt. w godz. 14 – 21.45. W soboty, niedziele i święta w godz. 13 – 20.45
 7. W celu skorzystania ze stadionu (w przypadku grup zorganizowanych) należy ustalić termin i okres udostępnienia z animatorem sportu/gospodarzem obiektu.
 8. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabierzów numer XXV/284/21 z dnia 26.02.2021 za korzystanie z obiektów wprowadza się opłaty
 9. Wysokość opłat określa cennik, dostępny na stronie osrzabierzow.pl oraz na tablicy ogłoszeń obiektu
 10. Płatność za udostępnienie obiektu należy dokonać w kasie OSR Zabierzów, ul. Kolejowa 15a lub przelewem na konto OSR Zabierzów lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie osrzabierzow.pl (w zakładce ORLIKI WYNAJEM)
 11. W pierwszej kolejności z Orlika mogą korzystać: zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów, placówki oświatowo-edukacyjne z Gminy Zabierzów
 12. Korzystanie z kompleksu boisk odbywa się w oparciu o harmonogram. Harmonogram zajęć ustala i na bieżąco koordynuje Animator
 13. W celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :
 14. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego)
 15. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 16. wchodzenia na ogrodzenie, maszty oświetleniowe i urządzenia sportowe,
 17. palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających.
 18. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, spożywania posiłków na płycie boisk
 19. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 20. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 21. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu/gospodarza obiektu.
 22. Umieszczania na terenie obiektu reklam, plakatów, banerów bez zgody Zarządcy
 23. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami korzystania z boisk podejmuje animator sportu/gospodarz obiektu, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenia boiska.
 24. Boiska obiektu nie mogą być używane, gdy nawierzchnia jest rozmiękła z powodu opadów lub innych warunków atmosferycznych
 25. Poza godzinami otwarcia, zabronione jest przebywanie na terenie obiektu osób bez zgody Zarządcy
 26. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektu w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy/wydarzenia, a w trakcie zajęć grup sportowych opiekun grupy lub osoba wskazana w umowie
 27. Wszystkie osoby przebywające na Orliku zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych i osób upoważnionych przez Zarządcę
 28. Osoby małoletnie do 15 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu tylko pod opieką dorosłych
 29. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnia, toaleta)
 30. Za przedmioty pozostawione w szatniach administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności.
 31. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające
 32. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy: Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie, 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a, tel. 12 285 11 54.
 33. Regulamin obowiązuje od 1.06.2021

Dyrekcja OSR Zabierzów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE PL – L 119; 4.5.2016); informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kolejowa 15 a, 32-080 Zabierzów; NIP: 5130043306; REGON: 356763400, tel.: 12 285-11-54; fax. 12 285-12-00; strona internetowa: https://osrzabierzow.pl/; email: osr@osrzabierzow.pl.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: osr@osrzabierzow.pl oraz na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji/ wynajmu Orlika, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych wskazanych w umowie jest niezbędne w celu jej realizacji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne (m.in. adres e-mail, telefon).
 6. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.