Regulamin

Regulamin

Użytkowanie obiektu.
Korzystanie, względnie zajmowanie hali sportowej w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie dozwolone jest w ramach zawartych umów OSR w Zabierzowie.

Obowiązujące stroje.
Obowiązującym strojem podczas zajęć w hali jest: strój sportowy lub treningowy i obuwie miękkie na podeszwie skórzanej lub gumowej (pantofle gimnastyczne, trampki lub półtrampki).

Zabrania się ćwiczyć w strojach sportowych posiadających guziki metalowe lub pasy ze sprzączkami. Na salę w czasie ćwiczeń nie należy zabierać żadnych drobnych przedmiotów / klucze, grzebienie, lusterka itp./ które mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków. Pobieranie kluczy do szatni następuje na portierni po uprzednim pozostawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu. Pobierający klucz do szatni zobowiązany jest na czas trwania zajęć zabezpieczyć (zamknąć) szatnię. Zdanie / oddanie/ klucza do szatni poprzedzone jest sprawdzeniem przez osobę dyżurującą w obecności oddającego klucz stanu szatni i urządzeń sanitarnych. Za wynikłe szkody odpowiada grupa ćwicząca.

Korzystanie z urządzeń i sprzętu.
Prowadzący zajęcia i wszyscy ćwiczący zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania czasookresu swoich zajęć oraz punktualnego i sprawnego opuszczania obiektu po ich zakończeniu celem umożliwienia terminowego rozpoczęcia zajęć przez następną grupę ćwiczących. Korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu może odbywać się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zakończonych zajęciach urządzenia, przyrządy i sprzęt winny być uporządkowane i złożone na miejsca w których stale się znajdują lub zwrócone tam skąd zostały pobrane. O każdym uszkodzeniu urządzeń, przyrządów lub sprzętu sportowego należy natychmiast powiadomić osobę dyżurującą. Za bezpieczeństwo ćwiczących, całkowitą odpowiedzialność ponosi zawierający umowę najmu hali.

Przepisy porządkowe.
Wewnątrz obiektu zabrania się:

  • spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów i tytoniu,
  • wnoszenia na halę wszelkich niebezpiecznych przedmiotów zagrażających ćwiczącym,
  • wnoszenia jakichkolwiek płynów,
  • korzystania z przyrządów i urządzeń bez zgody i wiedzy wynajmującego,
  • wspinania się lub wieszania na sprzęcie i urządzeniach do tego nie przeznaczonych,
  • wchodzenia na nawierzchnie hali w butach i ubraniach wierzchnich,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń oraz zaśmiecanie obiektu,

Garderobę i obuwie należy pozostawić w szatniach. Wszelkie wartościowe przedmioty tj. zegarki, pierścionki portfele itp. winny być oddane do depozytu.

Imprezy i zawody sportowe
Imprezy i zawody sportowe mogą odbywać się za zgodą Dyrektora Ośrodka po uprzednim dopełnieniu następujących warunków.

  • złożenie w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym pisemnego wniosku, najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem imprezy oraz zawodów i podpisanie odpowiedniej umowy,
  • przedłożenie programu imprezy oraz planu zabezpieczenia służby porządkowej i obsługi technicznej,

W czasie imprez lub zawodów, publiczność może zajmować tylko miejsca wyznaczone. Na widowni mogą być wykorzystywane miejsca siedzące w ilości przewidzianej przez organizatorów zawodów lub imprez.

Odpowiedzialność za szkody materialne.
Za uszkodzenie lub zniszczenie obiektu, urządzenia obiektu, urządzenia lub sprzętu sportowego ponosi odpowiedzialność materialną osoba fizyczna winna spowodowania strat oraz klub, związek sportowy itp. występujący jako osoba fizyczna / prawna/ przy zawieraniu umowy o najmie danego obiektu.

Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu sportowego bez opieki – Ośrodek Sportowo Rekreacyjny nie bierze odpowiedzialności.

Przestrzeganie regulaminu.
Przestrzeganie niniejszego regulaminu należy do obowiązków nauczycieli  (terenów instruktorów) instruktorów wszystkich ćwiczących oraz służby porządkowej i dyżurnych portierów hali.

W trybie nadzoru odpowiedzialny jest za przestrzeganie niniejszego regulaminu Dyrektor Ośrodka. O wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego.

Dyrekcja OSR Zabierzów