Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

„RODO to obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)”.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego z siedzibą w Zabierzowie (32-080) ul. Kolejowa 15a.
 2. Z administratorem – Dyrektorem Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego, można się skontaktować poprzez adres email osr@osrzabierzow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie możliwy jest poprzez adres email osr@osrzabierzow.pl lub pisemnie na adres administratora.
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań placówki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjny.
 10. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Kinga Seweryn. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email osr@osrzabierzow.pl, oraz pisemnie na adres administratora.