Regulamin AQUA Aerobiku

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Regulamin AQUA Aerobiku

REGULAMIN AQUA AEROBIKU

w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Każdy z Uczestników zajęć Aqua Aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestnictwem w pierwszych zajęciach. 
 2. Uczestnikiem zajęć Aqua Aerobiku może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej uczestnictwo w zajęciach Aqua Aerobiku jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna. 
 3. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. 
 4. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć Aqua Aerobiku należy natychmiast zaprzestać uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym Instruktora prowadzącego zajęcia. 
 5. Biorąc udział w zajęciach Uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu i instrukcji, pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom Instruktora, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie i Instruktorzy nie ponoszą  odpowiedzialności. 
 6. Na niecce basenowej uczestnicy zajęć Aqua Aerobiku muszą mieć obowiązkowo czepek kąpielowy. 
 7. Podczas zajęć Aqua Aerobiku obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy. 
 8. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny. 
 9. Zajęcia Aqua Aerobiku prowadzą wykwalifikowani Instruktorzy, do których poleceń należy się stosować. W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu, Organizator może odmówić przyjęcia takiego uczestnika na zajęcia. 
 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku osób korzystających z zajęć prowadzonych na pływalni / zdjęcia, filmy, audio/ w celach marketingowych bez roszczeń finansowych po uprzednim pozyskaniu zgody na ich publikację.

II. PŁATNOŚCI I ORGANIZACJA

 1. Wejście na zajęcia odbywa się po zarezerwowaniu terminu i uiszczeniu opłaty wg cennika obowiązującego w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym. 
 2. Cena obejmuje 65 minut pobytu na pływalni, w tym 45 minut zajęć AQUA AEROBIKU.   
 3. Po upływie wskazanego czasu obowiązuje dopłata 30 groszy za każdą rozpoczętą minutę. 
 4. Zmiana rezerwacji jest możliwe tylko przez sklep internetowy, do godz. 14:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Brak odwołania rezerwacji traktowany jest jak obecność na zajęciach. Zapisy do grup rozpoczynają się na 30 dni wprzód.  Nie prowadzimy zapisów telefonicznych. 
 5. Posiadacze Karty Multisport, którzy nie przyjdą na zarezerwowane zajęcia są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł przed kolejnymi zajęciami. Umożliwi to korzystanie z kolejnych zajęć.  
 6. Liczba uczestników na zajęciach nie powinna przekraczać 14-tu osób ze względu na przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na pływalni oraz na komfort ćwiczących.

III.   PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ NA PŁYWALNI

 1. Choroby układy krążenia np. niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, wrodzone wady serca, zakrzepowe zapalenie żył itp. 
 2. Choroby układu oddechowego np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności i inne. 
 3. Choroby przewodu pokarmowego np. wrzody żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych. 
 4. Choroby układu dokrewnego np. nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy. 
 5. Choroby laryngologiczne np. uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych. 
 6. Przeciwwskazania okulistyczne np. ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki. 
 7. Przeciwwskazania chirurgiczne np. ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia. 
 8. Choroby ginekologiczne np. stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z krwawieniami. 
 9. Inne np. stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała. 

IV.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportowo Rekreacyjnego z siedzibą w Zabierzowie (32-080) przy ul. Kolejowej 15a, reprezentowany przez Dyrektora. Adres mail osr@osrzabierzow.pl. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: zabierzow@zabierzow.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć Aqua Aerobiku oraz promocji działań Administratora. 
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem t.j. akceptacji regulaminu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w zakresie wykorzystania wizerunku na podstawie dobrowolnej zgody. 
 5. Podanie danych wskazanych przy akceptacji regulaminu  jest niezbędne w celu jego realizacji. Podanie danych dodatkowych oraz wykorzystania wizerunku jest dobrowolne (m.in. adres e-mail, telefon). 
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.