Nauka i doskonalenie pływania

Nauka i doskonalenie pływania

20 lat !!!

Szkolimy, nauczamy, trenujemy naszych klientów w pływaniu

Dzieci od lat 5, młodzież i dorosłych.

 

GWARANTUJEMY:

 • WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ INSTRUKTORSKĄ
 • MIŁĄ ,ŻYCZLIWĄ ATMOSFERĘ ZAJĘĆ
 • NAUKĘ JAK BEZPIECZNIE ZACHOWYWAĆ SIĘ W WODZIE
 • DOSKONALENIE, SZLIFOWANIE ZDOBYTYCH JUŻ UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKICH
 • TRENUJEMY TALENTY
 • ODPOWIEDNIĄ TEMPERATURĘ WODY  ORAZ  JAKOŚĆ
 • KONKURENCYJNE CENY

JEŚLI TWOJE DZIECKO UMIE JUŻ PŁYWAĆ – NAUCZ SIĘ I TY !!!!!!    LUB  DOSKONAL PŁYWANIE

OŚRODEK SPORTOWO REKREACYJNY W ZABIERZOWIE

ul. Kolejowa 15a,  32-080 ZABIERZÓW

tel. 12 285 12 00

kom.  664 437 808  

Informacje odnośnie kursów pływania

W KASIE OSR

kom.  664 437 808

 Od dnia 1 września 2023  zmiany cen za lekcje pływania :

KONTYNUACJA50 zł / 45 min
NOWI UCZESTNICY ZAJĘĆ     55 zł / 45 min

Lekcje pływania obejmują 65 min pobytu na pływalni w tym 45 min w wodzie pod opieką instruktora.

Po upływie tego czasu następuje minutowe naliczanie płatności wg Cennika (40 gr/ 1 min)

OŚRODEK  SPORTOWO REKREACYJNY

32 – 080 Zabierzów
ul. Kolejowa 15 a
tel./fax. 012 285 12 00, 012 285 11 54
tel. kom. 0-664 437 808
www.osrzabierzow.pl
NIP:5130043306
Konto o Bankowe: KBS ZABIERZÓW  Kraków 0/Zabierzów 96 8591 0007 0030 0005 9532 0001

 1. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizuje OSR Zabierzów
 2. Zajęcia są prowadzone przez dyplomowanych instruktorów i trenerów pływania i trwają 45 minut w wodzie. Uczestnik zajęć może przebywać od wejścia od Kasy do wyjścia 65 min bezpłatnie. Za przekroczony czas zostanie naliczona dodatkowa opłata w wys. 40 groszy za 1 min. Opłatę należy uiścić przy wyjściu w Kasie OSR.
 3. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika / lub jego opiekuna/ do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
 4. Kursy w roku szkolnym rozpoczynają się od września i trwają do czerwca. Opłaty pobierane są w cyklach dwumiesięcznych, z góry za każdy okres. Uczestnik zajęć (lub jego opiekun) zobowiązany jest opłacić wszystkie zajęcia ujęte w harmonogramie. Nie można opłacać tylko wybranych terminów. Opłata wnoszona jest z góry za dany semestr w wyznaczonym przez OSR Zabierzów terminie. Brak wpłaty skutkuje automatycznym wykreśleniem z listy uczestników.
 5. Rabaty do cen za kursy komercyjne nauki i doskonalenia pływania:
  1. cena 1 lekcji (45 min.) w wypadku uczestnictwa w kursie rodzeństwa :
   • 1-wsze dziecko: 55,00 zł. ( 100%)
   • 2-gie dziecko i kolejne :55,00 zł. – 20%
  2. cena 1 lekcji(45 min.) w wypadku kontynuacji kursu rodzeństwa:
   • 1-sze dziecko : 50,00 zł.
   • 2 -gie i kolejne dziecko : 50,00 zł – 20 %
   Rabaty z tytułu kontynuacji przysługują po pięciu semestrach nauki i doskonalenia pływania Powyższe rabaty obowiązują również w wypadku uczestnictwa w kursie Rodzica Opiekuna i dziecka.
 6. Organizator nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć. Kwota nieobecności podlega natomiast wymianie na bezpłatne wejścia indywidualne dziecka z jego opiekunem na pływalnie lub mały basen w ilości odpowiadającej jego nieobecności na zajęciach.
 7. W przypadku rezygnacji lub nieobecności na zajęciach opłaty uiszczone przez uczestnika lub jego Opiekuna za dany semestr nie będą zwracane za wyjątkiem sytuacji wymienionych w pkt.6 i 8 Regulaminu.
 8. Tylko w przypadku nieobecności udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim na ponad 4 zajęciach — istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym czasie i terminie — w miarę wolnych miejsc — po dokonaniu ustaleń z prowadzącym zajęcia. Przypadki takie są rozpatrywane indywidualnie na pisemny wniosek uczestnika zajęć lub jego opiekuna.
 9. W innych przypadkach losowych ze względów organizacyjnych i z obowiązku zachowania norm bezpieczeństwa na zajęciach, nie przewiduje się możliwości odrobienia nieobecności na zajęciach. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.
 10. Wstęp na pływalnię posiadają osoby, które dokonały wpłaty, umyte pod natryskami /obowiązkowo/, ubrane w strój kąpielowy i czepek pływacki.
 11. O ustalonej godzinie rozpoczęcia zajęć –uczestnik przechodzi przez brodzik ( między szatnią a plażą basenową) i siada na ławeczce przy wyjściu z szatni. Tam oczekuje na instruktora OSR. Zabrania się przebywania osobom trzecim w ubraniach, klapkach, butach z uczestnikami zajęć ze względu na bezpieczeństwo i higienę osób korzystających z pływalni.
 12. W trakcie zajęć za uczestników odpowiada instruktor.
 13. Opiekunowie mogą obserwować zajęcia dzieci z widowni pływalni zachowując dystans społeczny. Ze względu na utrzymanie czystości, higieny i bezpieczeństwa ZABRONIONE JEST PRZEBYWANIE RODZICÓW ,OPIEKUNÓW NA NIECCE BASENOWEJ w czasie zajęć dziecka oraz przeszkadzanie instruktorowi w czasie zajęć. W takim wypadku Opiekunowie będą upominani przez Ratowników.
 14. Po zakończeniu zajęć instruktor przechodzi z cała grupą do brodzika gdzie uczestnicy udają się pod prysznic. Następnie zabiera kolejną grupę na zajęcia.
 15. Dokonując zapisu na kurs uczestnik lub jego opiekun oświadcza, że stan zdrowia osoby zapisywanej zezwala na uczestnictwo w zajęciach nauki lub doskonalenia pływania.
 16. W razie nie odbycia się zajęć z przyczyn obiektywnych / np. awaria urządzeń basenowych, choroba instruktora / kurs zostanie przedłużony o taką samą ilość jednostek lekcyjnych.
 17. Dokonanie wpłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup w sytuacjach gdy liczba uczestników w trakcie cyklu zmniejszy się.
 20. Wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować przed rozpoczęciem lub po zakończeniu każdego bloku zajęć w formie pisemnej do Dyrektora Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie.
 21. Informacje związane z zajęciami udzielne są Kasie OSR.

Podział na grupy pływackie ze względu na umiejętności:

1.Grupa adaptacyjna:

 • adaptacja dzieci z środowiskiem wodnym
 • dzieci mają problem:
  1. z wejściem do wody,
  2. zanurzeniem twarzy,
  3. nie posiadają żadnych umiejętności pływackich,
  4. czują strach przed wodą,
 • na zajęciach – podstawy nauki pływania.

2. Grupa początkująca (mały basen):

 • dzieci:
  1. nie mają problemu z wejściem do wody,
  2. zanurzają twarz,
  3. swobodnie uczestniczą  w grach i  zabawach  w   wodzie,
  4. potrafią wyciągnąć przedmiot z dna,
  5. potrafią leżeć na wodzie z deską lub makaronem,
  6. nie czują strachu przed wodą,

3. Grupa początkująca (duży basen):

 • dzieci dobrze czują się w wodzie,
 • nurkują,
 • pływają same bez przyrządów do pływania „strzałką” lub „na grzbiecie” kilka metrów.

4. Grupa średniozaawansowana:

 • dzieci dobrze pływają „strzałką” oraz „na plecach” bez deski cały basen,
 • mają podstawy pływania kraulem i grzbietem,
 • wykonują proste skoki do wody głębokiej.

5. Grupa zaawansowana (dwa style):

 • opanowane dwa style pływackie w stopniu dobrym (kraul i grzbiet),
 • dzieci umieją przepłynąć dwoma stylami 50 m,
 • na zajęciach nauka żabki- nogi do żaby z deską, cały styl żaba.

6. Grupa zaawansowana (3 style):

 • opanowane trzy style pływackie w stopniu dobrym
 • dzieci umieją przepłynąć trzema stylami 50m
 • na zajęciach nauka delfina – nogi do delfina z deską, cały styl delfin.

7. Profesjonalny trening pływacki:

 • dla osób pływających dobrze każdym stylem,
 • trening ma na celu poprawę wydolności organizmu oraz wytrzymałości,
 • doskonalenie 4 styli pływackich,
 • elementy treningu pływackiego,
 • udział w zawodach ( dla chętnych).