Regulamin

Regulamin

Zabierzów, dn.16.02.2004r.

Regulamin Pływalni Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie
32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15A

 

 1. Pływalnia jest zarządzana przez Ośrodek Sportowo Rekreacyjny z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 15A
 2. Obiekt czynny jest od poniedziałku do piątku 6.00-22.00, w sobotę 9.00-21.00 , niedzielę 10.00-20.00
 3. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcją użytkowania.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosujące się do zaleceń ratowników i służb porządkowych będą usuwane z terenu obiektu.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na pływalni są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich.
 7. Zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego harmonogramu oraz indywidualnie.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  • palenia tytoniu
  • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • sprzedaży, wnoszenia, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
  • sprzedaży, wnoszenia, podawania i używania środków odurzających.
 9. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych DO CHWILI PRZEKAZANIA GRUPY INSTRUKTOROM W PRZEDSIONKU PRZY PLAŻY BASENU I OD POWROTU GRUPY PO ZAJĘCIACH DO SZATNI.
 10. Zajęcia nauki pływania, doskonalenia pływania mogą być prowadzone tylko przez instruktorów pływania i w obecności ratowników. Zabrania się prowadzenia nauki pływania przez osoby nie posiadające uprawnień i bez uzyskania zgody od Dyrekcji Ośrodka.
 11. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć jest odpowiedzialny instruktor prowadzący zajęcia.
 12. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki, czepek.
 13. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są przed wejściem na halę basenową do umycia całego ciała.
 14. Klapki należy zostawić przed wejściem na niecke basenową w miejscu oznaczonym.
 15. Na terenie hali basenowej zabrania się:
  • Biegania po obejściach, dojściach, murkach i wpychania do wody innych użytkowników.
  • Noszenia przedmiotów i ozdób mogących narazić pływających na niebezpieczeństwo
  • Skakania z fragmentów konstrukcji obiektu.
  • Używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony.
  • Konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej.
  • Wrzucania do wody resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych.
  • Niszczenia wyposażenia.
  • Zanieczyszczania wody basenowej.
  • Skoków z rozpędu,
 16. Skoki do wody nadzoruje instruktor prowadzący zajęcia. W przypadku indywidualnych osób należy uzgadniać możliwość i tor skoków z ratownikiem.
 17. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawicę, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach , trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
 18. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z pływalni ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji lekarskiej). Za skutki zdrowotne przebywania na basenie tych osób dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 20. Prowadzenie lekcji nauki i doskonalenia pływania tylko za zgodą Dyrekcji OSR.
 21. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia pływalni i obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 22. Dyrekcja pływalni nie ponosi odpowiedzialności za zagubione na terenie obiektu przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu.
 23. Dyrekcja pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu.
 24. Skargi i wnioski można zgłaszać w godzinach 8.00 do 16.00 w Biurze OSR.

 

Dyrekcja Ośrodka