Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ.
OŚRODEK SPORTOWO REKREACYJNY W ZABIERZOWIE

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

 1. Wspinanie rozpocząć można dopiero po uprzednim opłaceniu biletu wstępu i zarejestrowaniu się u obsługi ściany (operator ścianki wspinaczkowej lub instruktor).
 2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem ścianki wspinaczkowej.
 3. Wejście na sportową część hali w strojach i obuwiu sportowym. Ubranie wierzchnie należy zostawić w szatni.
 4. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione poza recepcją.

 

OGÓLNE PRZEPISY PRAWNE

 1. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.
 2. Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uprawianie wspinaczki. Formularz dostępny u operatora ścianki lub instruktora.
 3. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany lub instruktora. Dokonują oni przeszkolenia wstępnego w zakresie asekuracji i wspinania.
 4. Dyżurny operator lub instruktor odpowiada za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 5. Operator lub instruktor ma prawo usunąć osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń z terenu hali.
 6. Uwagi i sugestie dotyczące pracy operatorów oraz instruktorów należy kierować do dyrektora OSR w Zabierzowie, telefonicznie lub osobiście.
 7. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie OSR.
 8. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zorganizowane biorą pełną odpowiedzialność za uczestników swoich grup. Imienną listę grup wraz z harmonogramem zajęć należy dostarczyć do dyrekcji OSR w Zabierzowie.
 9. Każda osoba prowadząca zajęcia zorganizowane ma obowiązek podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem ścianki wspinaczkowej OSR w Zabierzowie.

 

PRZEPISY TECHNICZNE

 1. Na ściance OSR w Zabierzowie mogą się wspinać równocześnie 4 osoby (2 pary wspinaczkowe)
 2. Wspinaczka jest dozwolona wyłącznie z asekuracja w uprzęży biodrowej
 3. Bez asekuracji można się wspinać tylko i wyłącznie do wysokości 3 metrów (oznacza ją czerwona linia na ściance) i tylko wtedy jeśli strefa zeskoku jest wyłożona materacem
 4. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora lub instruktora.
 5. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora lub instruktora pod ich bezpośrednią opieką. Osoba taka, za zgodą operatora lub instruktora może wspinać się (ale nie asekurować!!!), asekurowana przez doświadczonego wspinacza.
 6. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych. Z dolną asekuracją wspinamy się tylko w obecności instruktora lub operatora ścianki.
 7. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności: -przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu
  -wspinanie nad lub pod inną osobą
  -asekurowanie w oddaleniu od ściany
 8. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej (wędki), stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany (operator lub instruktor).
 9. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujące.
 10. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest.
 11. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 12. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi lub instruktorowi.
 13. Do asekuracji z dolną asekuracją należy stosować punkty asekuracyjne przelotowe 2 szt. Z każdego z punktów asekuracyjnych może korzystać tylko jedna osoba.
 14. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 razy więcej niż osoba asekurująca
 15. W strefie zeskoku (3 metry od linii rzutu najdalszego wychylenia ściany) w czasie uprawiania wspinaczki nie mogą znajdować się osoby postronne, podłoga musi być wolna od wszelkich zbędnych przedmiotów
 16. Przed rozpoczęciem wspinania każdy wspinający powinien sprawdzić czy: lina asekuracyjna jest prawidłowo zainstalowana, karabinek został prawidłowo zakręcony, prawidłowo zawiązano węzły pomiędzy liną a uprzężą.