Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE PL – L 119; 4.5.2016); informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kolejowa 15 a, 32-080 Zabierzów; NIP: 5130043306; REGON: 356763400, tel.: 12 285-11-54; fax. 12 285-12-00; strona internetowa: https://osrzabierzow.pl/; email: osr@osrzabierzow.pl.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: osr@osrzabierzow.pl oraz na adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji/ wynajmu Orlika, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
5. Podanie danych wskazanych w umowie jest niezbędne w celu jej realizacji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne (m.in. adres e-mail, telefon).
6. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.

Dyrekcja OSR Zabierzów