Hala Bolechowice

Hala Bolechowice

CENNIK

SEZON LETNI 1.06 – 30.09

Kort tenisowy

60 min90 min
Poniedziałek – piątek
50 zł65 zł
Sobota, niedziela, święta60 zł75 zł

Wynajem rakiety – 10 zł/szt.

Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)

60 min90 min
Poniedziałek – piątek
170 zł220 zł
Sobota, niedziela, święta180 zł230 zł

SEZON ZIMOWY 1.10 – 31.05

Kort tenisowy

60 min90 min
Poniedziałek – piątek
90 zł110 zł
Sobota, niedziela, święta100 zł120 zł

Wynajem rakiety – 10 zł/szt.

Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)

60 min90 min
Poniedziałek – piątek
250 zł300 zł
Sobota, niedziela, święta270 zł320 zł

Przy umowach długoterminowych możliwość negocjacji ceny.


Dla stowarzyszeń i klubów sportowych Gminy Zabierzów

SEZON LETNI 1.06 – 30.09

Gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)

60 min90 min
Poniedziałek – piątek
100 zł150 zł
Sobota, niedziela, święta110 zł160 zł

SEZON ZIMOWY 1.10 – 31.05

60 min90 min
Poniedziałek – piątek
160 zł200 zł
Sobota, niedziela, święta180 zł220 zł

Obiekt sportowy z zapleczem szatniowym i natryskami. Wymiary 40 x 20 metrów. W pełni zadaszony,
ogrzewany w okresie zimowym. W sezonie wiosenno-letnim boki hali są otwierane, co zapewnia
odpowiedni komfort dla korzystających z obiektu. Wielofunkcyjna hala sportowa posiada
profesjonalną sztuczną nawierzchnię poliuretanową. W obiekcie znajdują się boiska do gry w piłkę
nożną, siatkówkę, tenisa, a także w koszykówkę (3 x 3). Bolechowice, ulica Spokojna.

REGULAMIN
korzystania z Hali łukowej w Bolechowicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem korzystania z Hali jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i bezwzględne przestrzeganie zawartych w nim postanowień.
 2. W przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu, Zarządzający zastrzega sobie prawo do wydania bezwzględnego zakazu korzystania z Hali. 
 3. Halą łukową z boiskiem sztucznym (dalej: „Hala”) zarządza Ośrodek Sportowo Rekreacyjny (OSR), 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15a
 4. OSR zapewnia obsługę Hali, w tym dba o jej stan techniczny oraz pobiera opłaty za wstęp, a także zawiera umowy najmu.
 5. Rezerwacja terminów wynajęcia Hali oraz dokonania wpłat odbywa się za pomocą systemu rezerwacji, dostępnego na stronie www.osrzabierzow.pl
 6. Cennik znajduje się na stronie internetowej www.osrzabierzow.pl
 7. Dla zorganizowanych grup i Klientów indywidualnych Hala czynna jest przez cały tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach 14 – 22 oraz sobota, niedziela, święta od godz. 13.30 – 21.30. W godzinach wcześniejszych Hala przeznaczona jest na zajęcia szkolne.

II. Użytkownicy Hali zobowiązani są do:

 1. korzystania z Hali i wszelkich urządzeń znajdujących się na jej terenie, zgodnie z ich przeznaczeniem;
 2. punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
 3. utrzymania czystości na terenie Hali, szatni, toalet, natrysków;
 4. zabezpieczenia wartościowego mienia w odpowiednim zakresie;
 5. przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, a także przepisów dotyczących porządku publicznego;
 6. zgłaszanie wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia lub pracownikom obsługi Hali.
 7. stosowania się do poleceń pracowników obsługi Hali;
 8. posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przez co rozumie się obuwie z płaską podeszwą bez kolców i korków metalowych lub gumowych 

III. Użytkownikom Hali zabrania się:

 1. stosowania obuwia z korkami lub innego, mogącego uszkodzić nawierzchnię;
 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem Hali tj.: rowery, motorowery, rolki, deskorolki, a także wszelkich pojazdów mechanicznych;
 3. niszczenia płyty sportowej i osprzętu;
 4. wchodzenia na urządzenia sportowe oraz elementy konstrukcji;
 5. manipulowania przy urządzeniach elektrycznych;
 6. palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających na terenie Hali; 
 7. przebywania na terenie Hali pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
 8. zanieczyszczania nawierzchni błotem, gumą do żucia itp.;
 9. ustawiania na nawierzchni ławek, krzeseł, stołów i innych urządzeń;
 10. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 11. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 12. wprowadzania zwierząt;
 13. przebywania i korzystania z Hali poza godzinami otwarcia.

IV. Zajęcia zorganizowane tj. zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych, mogą odbywać się wyłącznie w obecności opiekuna grupy, trenera.

V. Użytkownicy Hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie, powstałe podczas korzystania z Hali.

VI. Zarządzający Halą nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania  z Hali oraz za pozostawione przez Użytkowników Hali mienie. 

VII. Obowiązkiem osób korzystających z Hali jest:

 1. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu,
 2. stosowanie właściwego obuwia sportowego (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali sportowej zabrudzeń i rys),
 3. utrzymywanie czystości i porządku na terenie obiektu, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
 4. podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia, opiekuna lub gospodarza obiektu

VIII. W przypadku awarii lub nieodpowiedniego stanu technicznego Hali, który nie wynika z winy Zarządzającego, Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie. Opłata za niewykorzystaną rezerwację zostanie przeniesiona na inny termin uzgodniony z gospodarzem obiektu.

IX. Zarządzający ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Zarządzający ma obowiązek poinformowania o tym Użytkowników poprzez udostępnienie nowej treści Regulaminu na swojej stronie internetowej.  

X. Zarządzający ma prawo do zmiany cennika. W takim przypadku Zarządzający poinformuje o tym Użytkowników poprzez udostępnienie nowego cennika na stronie internetowej. 

XI. Zarządzający zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany godzin otwarcia hali łukowej. Aktualny harmonogram można znaleźć na stronie internetowej.

XII. Kontakt w sprawach porządkowych i organizacyjnych: halabolechowice@osrzabierzow.pl, tel. 789654714

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE PL – L 119; 4.5.2016); informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Kolejowa 15 a, 32-080 Zabierzów; NIP: 5130043306; REGON: 356763400, tel.: 12 285-11-54; fax. 12 285-12-00; strona internetowa: https://osrzabierzow.pl/; email: osr@osrzabierzow.pl.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: osr@osrzabierzow.pl oraz na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji/ wynajmu Orlika, wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem.
 5. Podanie danych wskazanych w umowie jest niezbędne w celu jej realizacji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne (m.in. adres e-mail, telefon).
 6. Dostęp do danych będą posiadały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych oraz podmioty wnioskujące na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.