Orlik Zabierzów

Orlik Zabierzów

Boisko60 minut90 minut
Drużyny, kluby sportowe z Gminy Zabierzów70,00 zł 80,00 zł
Drużyny, kluby sportowe spoza Gminy Zabierzów 110,00 zł 130,00 zł

Zarezerwuj

Loading...

Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Zabierzowie

§ 1 Przepis ogólny
Gmina Zabierzów, działająca przez Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie (dalej zwana „OSR” lub „Sprzedawcą”) zapewnia możliwość rezerwowania i opłacania własnych usług, to jest korzystania z pływalni, hali sportowej i obiektów Orlik zarządzanych przez Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie – zgodnie z niniejszym Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

§ 2 Dane Usługodawcy
Gmina Zabierzów świadczy usługi za pomocą swej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie”, która jest samorządowym zakładem budżetowym utworzonym przez Gminę Zabierzów, ma siedzibę w Zabierzowie (32-080) przy ul. Kolejowej 15A, reprezentowanym przez dyrektora Adama Lissa, na podstawie pełnomocnictwa nr 84/2013 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 12.09.2013. Gmina posiada numer NIP 676-17-06-490, adres poczty elektronicznej OSR – osr@osrzabierzow.pl

§ 3 Znaczenie Regulaminu
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) i OSR udostępnia go niniejszym nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego, umożliwiając pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie treści Regulaminu.

§ 4 Możliwość nabywania usług
Nabywać usługi zgodnie z Regulaminem mogą osoby fizyczne które ukończyły 16 rok życia (osoby niepełnoletnie i mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą nabywać usługi wyłącznie za zgodą swych przedstawicieli ustawowych), a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. W dalszej części Regulaminu taka osoba zwana jest Klientem.

§ 5 Porozumiewanie się z OSR
Klient może porozumiewać się z OSR za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży (o jakim mowa poniżej).

§ 6 Podstawowe definicje
Używane w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie :
1) Wejściówka – potwierdzenie zawarcia umowy pozwalającej skorzystać z usługi korzystania z pływalni lub hali sportowej lub obiektów Orlik w określonym terminie. Jeśli w treści Wejściówki nie zastrzeżono inaczej, Wejściówka upoważnia do skorzystania z usług przez jedną osobę;
2) Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem Panelu sprzedaży, określające termin korzystania z usługi oraz rodzaj i liczbę Wejściówek.
3) System płatności online – system dostarczany i administrowany przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza;
4) Panel sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, umożliwiający świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, zawarcie umowy na odległość z OSR i opłacenie usługi, znajdujący się w serwisie internetowym OSR.

§ 7 Rodzaje usług
OSR świadczy następujące usługi za pomocą Panelu sprzedaży:
1) umożliwiająca zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy,
2) umożliwiająca zawarcie umowy na odległość (on-line) poprzez zamówienie Wejściówki,
3) usługa przesłania Wejściówki na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail),
– przy czym skorzystanie z usługi wskazanej w pkt 2 oznacza konieczność skorzystania z usługi wskazanej w pkt 3 (zawarcie umowy na odległość skutkuje otrzymaniem wejściówki na adres poczty elektronicznej).

§ 8 Wymagania techniczne
Wymagania techniczne dla korzystania z Panelu sprzedaży są następujące:
1) połączenie z siecią Internet;
2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia Klienta dokumentów hipertekstowych udostępnionych w sieci Internet z włączoną obsługą języka Java Script: Google Chrome / Google Chrome Mobile w wersji 63 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52 lub nowszej, Opera w wersji 58 lub nowszej i Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej lub innej kompatybilnej przeglądarki;
3) posiadanie konta poczty elektronicznej (aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego).

§ 9 Zawarcie i zakończenie umowy
1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Panel sprzedaży – odrębnej umowy nie sporządza się.
2. W razie zakończenia korzystania z usług udostępnionych przy pomocy Panelu sprzedaży, z chwilą opuszczenia Panelu sprzedaży umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W razie wyboru usługi przesłania Wejściówki na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, umowa wygasa po przesłaniu Wejściówki na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 10 Wstępne warunki
W celu skorzystania z usług należy połączyć się ze stroną internetową OSR oraz :
1) co do usługi zawarcia umowy na odległość (on-line) poprzez zamówienie Wejściówki – należy złożyć zamówienie zgodnie z Regulaminem,
2) co do usługi przesłania Wejściówki na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – zawrzeć umowę sprzedaży Wejściówki.

§ 11 Swoboda korzystania z usług
Korzystanie z każdej z usług Klient może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili. W przypadku usługi umożliwiającej zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy, wyjście ze strony internetowej OSR oznacza rezygnację ze świadczenia tej usługi.

§ 12 Składanie Zamówień i zawarcie umowy :
1. Aby dokonać Zamówienia, należy w Panelu sprzedaży dokonać wyboru Wejściówki lub Wejściówek, określić terminy ich wykorzystania, ilość, ewentualne dodatkowe parametry wymagane przez OSR, zaznaczyć oświadczenia świadczące o akceptacji niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu danego obiektu (pływalni, hali, Orlika) – poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych zgodnie z pojawiającymi się na stronie komunikatami / informacjami.

2. Aby dokonać Zamówienia, należy podać wszystkie dane, które w Panelu sprzedaży wskazane są jako pola wymagane.

3. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich (zł, PLN). Klient jest obowiązany do zapłaty ceny za zakupioną Wejściówkę a w razie zamówienia kilku Wejściówek, ich ceny sumuje się. Łączna cena podana jest w formularzu zamówienia. Po wybraniu przez Klienta sposobu płatności pojawia się informacja o łącznej cenie zamówienia – wysokość należności za usługę, stanowiąca jej cenę, znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

4. Zatwierdzenie zamówienia skutkuje przekierowaniem Klienta do systemu płatności online w celu dokonania zapłaty za zamówienie. Za pośrednictwem Systemu płatności online Klient uiszcza należność po zaakceptowaniu odnośnych Regulaminów tego Systemu.

5. W ramach Systemu płatności online dostępne są szybkie przelewy internetowe oraz płatność za pośrednictwem kart płatniczych Mastercard i Visa.

6. Klient obowiązany jest zainicjować zapłatę za Zamówienie w ciągu 30 minut od przekierowania do Systemu płatności online i dalsze 60 minut na skuteczne dokonanie zapłaty (łącznie z jej odnotowaniem przez System płatności online). W razie niedotrzymania tych terminów, Zamówienie uważane jest za niezłożone (zamówione usługi wracają do puli dostępnych usług, a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone).

7. W razie dokonania zapłaty we wskazanych terminach, z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia umowy, potwierdzonej wiadomością o dokonaniu zapłaty, wysyłaną na adres poczty elektronicznej podany w Panelu sprzedaży.

8. Wejściówka jest dowodem zarezerwowania terminu korzystania z danego obiektu i uiszczenia należności. Na jej podstawie OSR spełnia świadczenie wobec Klienta w terminie i na warunkach oznaczonych na Wejściówce oraz zgodnie z odnośnym Regulaminem obiektu.

9. OSR nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta lub osoby z nim współpracujące błędnych lub nieprawdziwych danych podczas dokonywania Zamówienia i w Wejściówce. Klient może dokonać sprostowania błędnych danych poprzez zgłoszenie OSR za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

§ 13. Odstąpienie od umowy
Z uwagi na oznaczanie w Wejściówce dnia lub okresu świadczenia usługi w obiekcie, niemożliwe jest odstąpienie od umowy – stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

§ 14. Wypowiedzenie umowy przez OSR
OSR może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnej przyczyny polegającej na niemożności udostępnienia obiektu objętego Wejściówką w terminie wskazanym na Wejściówce. Przed wypowiedzenie umowy OSR zaproponuje Klientowi inny termin wstępu do obiektu i jeśli Klient nie wyrazi zgody na zmianę terminu, OSR wypowie umowę i w ciągu 7 dni zwróci Klientowi uiszczoną należność w taki sam sposób, w jaki Klient uiścił należność za Wejściówkę. Korespondencja i składanie oświadczeń w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży.

§ 15. Zgłaszanie i załatwianie reklamacji
1. W razie naruszenia warunków umowy Klient może zgłosić reklamację – wysyłając wiadomość na adres widoczny w stopce Panelu sprzedaży. W wiadomości należy opisać naruszenie warunków umowy oraz dołączyć do wiadomości Wejściówkę, której dotyczy reklamacja.
2. Reklamację należy złożyć bez zbędnej zwłoki.
3. OSR rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 16. Postanowienia końcowe
1. W sprawach regulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się prawo polskie a spory związane z jego wykonywaniem rozstrzygają sądy powszechne.
2. OSR zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w razie wprowadzenia takiej zmiany, do umów zawartych przed jej wejściem w życie stosuje się brzmienie Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia umowy.
3. OSR informuje, że nie wprowadził u siebie Kodeksu dobrych praktyk, o jakim mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2070 z późn. zm.).
4. Technologie informatyczne używane do wykonywania niniejszego Regulaminu dostarcza firma – www.uti.pl