Zajęcia usprawniające

Zajęcia usprawniające

ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE

Zapraszamy na zajęcia ruchowe.

Środygodz. 19.45 -20.30

prowadzona przez instruktorkę rehabilitacji ruchowej.

Wymagany czepek na zajęciach.   

Cena  1 zajęć to 45,- zł.

Informacje pod nr tel.  12 285 12 00 wew. 21

Zarezerwuj

Loading...

KOSZT:

Wejście jednorazowe45 zł

REGULAMIN ZAJĘĆ USPRAWNIAJĄCYCH
w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Każdy z Uczestników zajęć usprawniających zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed uczestnictwem w  zajęciach.
 2. Uczestnikiem zajęć usprawniających może zostać osoba pełnoletnia, która nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie. W przypadku osoby niepełnoletniej uczestnictwo w zajęciach usprawniających jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
 3. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć usprawniających należy natychmiast zaprzestać uczestniczenia w zajęciach oraz niezwłocznie poinformować o tym Instruktora prowadzącego zajęcia.
 5. Biorąc udział w zajęciach Uczestnik potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na korzystanie z tej formy ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu i instrukcji, pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom Instruktora, Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie i Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 6. W niecce basenowej uczestnicy zajęć usprawniających muszą mieć obowiązkowo czepek kąpielowy.
 7. Podczas zajęć usprawniających obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 8. Ośrodek Sportowo Rekreacyjny w Zabierzowie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny.
 9. Zajęcia usprawniające prowadzą wykwalifikowani Instruktorzy, do których poleceń należy się stosować. W przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu, Organizator może odmówić przyjęcia takiego uczestnika na zajęcia.
 10. Ośrodek zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunku osób korzystających z zajęć prowadzonych na pływalni / zdjęcia, filmy, audio/ w celach marketingowych bez roszczeń finansowych.

II. PŁATNOŚCI I ORGANIZACJA

1. Wejście na zajęcia odbywa się po zarezerwowaniu terminu na stronie www.osrzabierzow.pl i uiszczeniu opłaty wg cennika obowiązującego w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym. 

 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa tylko przez sklep internetowy, 24 godziny przed planowanymi zajęciami. Przeniesienie rezerwacji jest możliwe wyłącznie w obrębie 1 miesiąca od zakupu. Po zrobieniu anulacji (płatność przelewem) gotówka nie wraca na konto Klienta, jest możliwa wyłącznie zmiana terminu zajęć. Brak odwołania rezerwacji traktowany jest jak obecność na zajęciach. Zapisy do grup rozpoczynają się z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.  Nie prowadzimy zapisów telefonicznych. 

    3.   Liczba uczestników na zajęciach nie powinna przekraczać 10- ciu osób ze względu 

          na komfort ćwiczących.

 1. Cena obejmuje 65 minut pobytu na pływalni, w tym 45 minut zajęć usprawniających. Po dokonaniu zapłaty za bilet/wejściówkę paragon do odbioru w kasie OSR Zabierzów.
 2. Po upływie wskazanego czasu obowiązuje dopłata 40 groszy za każdą rozpoczętą minutę

III.   PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ NA PŁYWALNI

 1. Choroby układy krążenia np. niewydolność krążenia, migotanie przedsionków, wrodzone wady serca, zakrzepowe zapalenie żył itp.
 2. Choroby układu oddechowego np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rozedma płuc, dychawica oskrzelowa (astma) z częstymi napadami duszności i inne.
 3. Choroby przewodu pokarmowego np. wrzody żołądka i dwunastnicy, ostry nieżyt żołądka, ostre zapalenie jelit, wirusowe zapalenie wątroby, zapalenie pęcherzyka i dróg żółciowych.
 4. Choroby układu dokrewnego np. nadczynność tarczycy, cukrzyca z powikłaniami, niedoczynność kory nadnerczy.
 5. Choroby laryngologiczne np. uszkodzenie małżowiny i przewodu słuchowego zewnętrznego, ostre zapalenie ucha wewnętrznego, choroby narządu przedsionkowego (błędnika), ostry i przewlekły nieżyt nosa i jam bocznych nosa, zapalenie migdałków podniebiennych.
 6. Przeciwwskazania okulistyczne np. ostre i przewlekłe zapalenie spojówek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie twardówki, odwarstwienie siatkówki.
 7. Przeciwwskazania chirurgiczne np. ostre zapalne stany narządów jamy brzusznej, stany zapalne skóry, tkanki podskórnej, mięśni, czyraki, ropne zakażenia.
 8. Choroby ginekologiczne np. stany zapalne narządu rodnego, mięśniaki macicy z krwawieniami.
 9. Inne np. stany zagrażające udarem mózgu, ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby reumatyczne w stanie zaostrzenia, choroby krwi o przebiegu ostrym i postępującym, wszelkie choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała.

IV.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportowo Rekreacyjnego z siedzibą w Zabierzowie (32-080) przy ul. Kolejowej 15a, reprezentowany przez Dyrektora. Adres mail osr@osrzabierzow.pl. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: zabierzow@zabierzow.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć usprawniających oraz promocji działań Administratora. 
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem t.j. akceptacji regulaminu oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w zakresie wykorzystania wizerunku na podstawie dobrowolnej zgody. 
 5. Podanie danych wskazanych przy akceptacji regulaminu  jest niezbędne w celu jego realizacji. Podanie danych dodatkowych oraz wykorzystania wizerunku jest dobrowolne (m.in. adres e-mail, telefon). 
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu obowiązywania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.